Bao thanh toán

[CBZ] Bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng của ngân hàng cho bên bán hàng hoặc bên mua hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu hoặc các khoản phải trả phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Nói cách khác doanh nghiệp bán lại các khoản sẽ thu của mình cho ngân hàng với một tỷ lệ chiết khấu nhất định để cải thiện tình hình thu chi tiền mặt; ngân hàng sau này thu các khoản đó và hưởng lợi nhờ khoản chiết khấu.
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Your email address will not be published.