Cổ phần hóa

0
156

[CPP Business] Theo nghĩa rộng, cổ phần hóa là việc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp thành công ty cổ phần. Đối với doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa là việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

Cổ phần hóa DNNN
Cổ phần hóa DNNN

TẠI SAO PHẢI CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC?

Trước đây, trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung và bao cấp, chúng ta đã thành lập quá nhiều doanh nghiệp nhà nước, nay chuyển sang nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp nhà nước không cấn thiết phải có mặt ở mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Doanh nghiệp nhà nước chỉ được thành lập và duy trì ở những ngành, những lĩnh vực then chốt, quan trọng, có tác dụng mở đường và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế khác phát triển, điều tiết và hướng dẫn nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, từ năm 1990 đến nay, Nhà nước đã tiến hành các biện pháp sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước nhắm giảm bớt số lượng doanh nghiệp nhà nước như: Giải thể, sát nhập, bán, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trong đó cổ phần hóa là một biện pháp quan trọng được Đảng và Nhà nước quan tâm.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là việc chuyển doanh nghiệp nhà nước từ chỗ nó chỉ thuộc sở hữu của Nhà nước thành công ty cổ phần thuộc sở hữu của nhiều cổ đông. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thực chất là bán một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp nhà nước thông qua hình thức bán cổ phần của doanh nghiệp

  • Cơ cấu lại sở hữu của doanh nghiệp nhà nước mà nhà nước không cần nắm giữ nữa hoặc không cần nắm giữ 100% vốn điều lệ để sử dụng hiệu quả hơn số tài sản nhà nước đã đầu tư ở công ty. Việc đổi mới cơ cấu, hình thức sở hữu cũ không hợp lý, kém hiệu quả sẽ song song với việc tạo ra một hình thức, cơ cấu sở hữu mới hợp lý hơn, có hiệu quả hơn, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp
  • Việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần đã xóa bỏ, khắc phục sự can thiệp quá sâu rộng của cơ quan nhà nước vào tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp
  • Các doanh nghiệp nhà nước sau khi chuyển đổi sẽ chịu điều tiết chung của Luật doanh nghiệp 2005, bảo đảm được sự bình đẳng của các doanh nghiệp, phát huy được khả năng, trình độ, sự sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của các chủ thể kinh tế
  • Tạo điều kiện cho người lao động góp vốn thực sự làm chủ công ty và có việc làm, tăng thu nhập
  • Với các quy định pháp lý về chế độ tự chịu trách nhiệm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhà nước về việc huy động thêm nguồn vốn đầu tư của cá nhân, tổ chức trong và ngoài công ty, phát triển cơ sở vật chất và cơ chế thuận lợi cho các chủ thể kinh tế phát huy tiềm năng, thế mạnh và lợi thế cạnh tranh của họ. Từ đó doanh nghiệp nhà nước sẽ góp phần tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng sự đóng góp của doanh nghiệp cho ngân sách nhà nước

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây